43-kohues-portraitfotograf-reportage-fotos-roma-bulgarien
41-kohues-portraitfotograf-reportage-fotos-zigeuner-roma-zintis
42-kohues-bulgarien-reportage-fotos-zigeuner-roma-zintis
43-kohues-portraitfotograf-reportage-fotos-roma-bulgarien
bwd  Set 9/9  fwd